S1 - vitam vas

Přehled hlavních oblastí nabízených služeb

Hlukové studie

Modelování šíření hluku programem Hluk+. Model již ve fázi projektu simuluje vliv stavby na hlukovou situaci v zájmové lokalitě. V textové zprávě je provedeno vyhodnocení vlivů na chráněné prostory. V případě potřeby lze navrhovat resp. ověřovat účinnost protihlukových opatření. Pro zdroje hluku umístěné uvnitř budov pracuji s programem NEPrůzvučnost posuzující neprůzvučnosti stavebních konstrukcí.

EIA

Posuzování vlivů na životní prostředí je řízeno zákonem č. 100/2001 Sb. který stanovuje povinnost posoudit záměry, resp. změny ve stávajících provozech u nichž se předpokládá významnější vliv na životní prostředí. Závěry z posouzení jsou podkladem pro navazující řízení.

IPPC

Integrovaná prevence a omezování znečištění je řízena zákonem č. 76/2002 Sb., který stanovuje povinnost provozovat vybraná zařízení pouze na základě tzv. integrovaného povolení. V těchto zařízeních integrované povolení nahrazuje povolení vydaná na základě vybraných složkových zákonů (odpady, voda, ovzduší aj.).